Leverings- en betalingsvoorwaarden Mercurius B.V.

PDF: Leverings- en betalingsvoorwaarden Mercurius B.V.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot koop en verkoop aangegaan met Mercurius B.V. te Eindhoven (hierna te noemen Mercurius B.V.).
 2. Door met Mercurius B.V. een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genoemd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Mercurius B.V. gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Mercurius B.V. slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en wederpartij zullen dan in overleg treden met als doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechts- of natuurlijke persoon, die met Mercurius B.V. een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
 6. Elke tussen Mercurius B.V. en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Mercurius B.V. gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging. Lichte kleurafwijkingen en/of tussentijdse modelwijzigingen kunnen niet worden uitgesloten.
 2. Mercurius B.V. heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Mercurius B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigen van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. In geval de wederpartij naar oordeel van Mercurius B.V. niet voldoende kredietwaardig blijkt voor nakoming van de overeenkomst, is Mercurius B.V. gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Mercurius B.V. krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
 6. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of meegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de artikelen, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling van de geleverde goederen te weigeren.

Artikel 3. Levering

 1. De door Mercurius B.V. aangegeven levertermijn kan nooit, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, dit laatste behoudens indien partijen, gezien de duur van de overschrijding, in onderling overleg tot ontbinding besluiten.
 2. De levering geschiedt ten huize of aan het magazijn van wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de voor levering gangbare verzendtarieven aan de wederpartij in rekening gebracht.
 3. Indien Mercurius B.V. gegevens nodig heeft van de wederpartij om de overeenkomst uit te voeren, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Mercurius B.V. ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt vanuit één van de magazijnen van Mercurius B.V. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Mercurius B.V. gerechtigd de zaken op te (laten) slaan voor rekening en risico van de koper.
 5. Mercurius B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Prijzen en tarieven

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, eventuele vervoerskosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien Mercurius B.V. met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Mercurius B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Mercurius B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Mercurius B.V. kan worden gevergd.
 2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast Mercurius B.V. ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Mercurius B.V. recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
 3. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder verplichting al hetgeen hem reeds geleverd was naar Mercurius B.V. terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Mercurius B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van producten van Mercurius B.V., tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
 2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Mercurius B.V. beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde artikelen.
 3. Mercurius B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mercurius B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Mercurius B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Mercurius B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 8. Reclames en recht van retour

 1. Onder reclames dienen te worden verstaan alle grieven van de wederpartij inzake de hoedanigheid van de leverantie.
 2. De wederpartij is verplicht een zending direct bij levering te controleren op zichtbare beschadigingen, en deze per omgaande schriftelijk te melden bij Mercurius B.V.
 3. Reclames in verband met zichtbare beschadigingen dienen te geschieden binnen 48 uur bij de vervoerder door deze aansprakelijk te stellen.
 4. De wederpartij is verplicht binnen 3 werkdagen de zending te controleren op juistheid en aantallen, en eventuele verschillen per omgaande te melden bij Mercurius B.V.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan in punt 3 en 4 aangegeven, dan heeft de koper geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. Indien aan de wederpartij goederen zijn geleverd, niet zijnde meubilair, en speciaal voor wederpartij bestelde artikelen (zijnde artikelen waarvan Mercurius B.V. geen voorraad houdt) met recht van retour, dan dient de wederpartij binnen 5 werkdagen na levering, schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken van zijn retourrecht gebruik te willen maken. Mercurius B.V. zal dan berichten op welke wijze de goederen dienen te worden geretourneerd. De te retourneren goederen dienen uiterlijk binnen 1 kalendermaand na levering te zijn geretourneerd. De dan nog niet geretourneerde goederen worden geacht te zijn afgenomen.
 7. Eventuele reclames over geleverd meubilair, betreffende garanties, dienen direct na vaststelling schriftelijk gemeld te worden bij Mercurius B.V.
 8. In geval van een gerechtvaardige reclame, is Mercurius B.V. verplicht de gereclameerde goederen zo spoedig mogelijk te vervangen, te herstellen, dan wel te crediteren na ontvangst van de geretourneerde goederen, zonder dat Mercurius B.V. aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel geleden schade.
 9. Geretourneerde goederen worden gecrediteerd tegen ten hoogste de eerder berekende prijzen.
 10. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen, niet opgeschort.

Artikel 9. Garanties

 1. Mercurius B.V. staat in voor de deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde en/of de door haar verwerkte goederen, een en ander met in acht name van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.
 2. De door de producent aangegeven garantieperiode wordt door Mercurius B.V. in acht genomen.
 3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken goederen. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de door Mercurius B.V. geleverde goederen, valt buiten de garantie.
 4. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van de goederen de fabrieksvoorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
 5. Indien reparatie van of wijziging aan het geleverde door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent Mercurius B.V. geen garantieaanspraken.
 6. Indien wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, wordt Mercurius B.V. als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Artikel 10. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden op een door Mercurius B.V. aan te wijzen bankrekening, in dezelfde valuta als waarin door Mercurius B.V. is gefactureerd, zonder aftrek of verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Mercurius B.V. is gerechtigd om buiten de hoofdsom van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke te vorderen, welke zijn ontstaan door niet betaling of niet tijdige betaling.
 3. In geval van deellevering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 4. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met 30 dagen aan Mercurius B.V. een rente wegens te late betaling schuldig van 2% van het verschuldigde bedrag.
 5. Mercurius B.V. heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Mercurius B.V. totdat de zekerheid is gesteld; één en ander onverminderd het recht van Mercurius B.V. op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomt, één en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Mercurius B.V. deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Mercurius B.V. totdat deze volledig zijn betaald. De wederpartij is ten volle gerechtigd om de goederen op normale wijze verder te verkopen en/of te verwerken, doch zolang de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de wederpartij niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden te doen dienen. De wederpartij is verplicht de goederen op eerste aanmaning van Mercurius B.V. aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen, bedoeld in artikel 13 van deze voorwaarden, deze desverlangd aan Mercurius B.V. terug te geven.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Door Mercurius B.V. aan wederpartij verstrekte catalogi, berekeningen, modellen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door wederpartij worden verkocht aan derden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Mercurius B.V.

Mercurius B.V. behoudt zich het uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.

 1. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000,-, onverminderd het recht van Mercurius B.V. tot het verhalen van de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij.

Artikel 13. Ontbinding

 1. Onverminderd de Mercurius B.V. verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Mercurius B.V. een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of in geval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.
 2. Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomt gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper in rekening worden gebracht.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Eindhoven.
 2. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Mercurius B.V.
 3. De Nederlandse tekst van de Algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.